Llengua de Signes

Llengua de signes

La llengua de signes és una llengua natural de les persones sordes, gràcies a la qual poden establir un canal d’informació bàsica per a la relació amb el seu entorn social. Mentre que, amb el llenguatge oral, la comunicació s’estableix mitjançant un canal auditiu, la llengua de signes ho fa per un canal visual i espacial. Té una estructura gramatical pròpia que es caracteritza pels paràmetres següents: la configuració d’una o dues mans, dels seus moviments, de les seues orientacions, de la seua ubicació espacial, i dels elements no manuals (moviments labials -que poden ser verbals i orals-, facials, linguals, d’espatlles, i de cap).

Encara que les llengües de signes siguen naturals entre les persones amb sordesa, el seu origen és tan antic com la llengua oral a la humanitat, i també han sigut utilitzades per comunitats d’oients. De fet, els amerindis de la regió de les Grans Planures de Nord-amèrica fan servir una llengua de signes per a fer-se entendre entre tribus que parlaven llengües diferents, i a hores d’ara encara la hi fan servir uns quants. Un altre cas, també pels amerindis, és a l’illa de Manhattan, on vivia una única tribu en què la majoria dels seus integrants eren sords a causa de l’herència expansiva d’un gen dominant, i es comunicaven amb una llengua de signes. Malgrat això, a hores d’ara no existeixen referències documentals sobre el llenguatge signat abans del segle XVIII, les dades que es posseeixen tracten, sobretot, de sistemes educatius per a persones sordes.

Lingüística

Igual que passa amb el llenguatge oral, no hi ha necessàriament una llengua per cada estat, i encara menys una llengua universal, sinó que hi ha diverses llengües signades al món localitzades regionalment. Així, hi ha almenys unes cinquanta llengües pràcticament inintel·ligibles entre si, i nombrosos dialectes, alguns dels quals coexisteixen dins d’una mateixa ciutat. A més a més, existeix un sistema de signes internacional (SSI), que es pot considerar com una barreja artificial dels signes de les diferents llengües que en formen una de nova estàndard o internacional, equivalent per exemple a la llengua oral de l’esperanto, i és utilitzada per signants que no comparteixen una llengua de signes comuna, que necessiten comunicar sense la intermediació d’un intèrpret.

La seua estandardització regional s’associa normalment quan en una regió s’hi constitueix una escola de xiquets sords, i la seua difusió a causa d’alguna mena de dispersió social i geogràfica d’aquests alumnes quan ja són adults. No se sap exactament quan apareix la LSC, però se sap que la primera escola per a infants sords a Catalunya es va fundar a Barcelona el 4 de febrer de 1800. Tant aquesta com altres escoles fundades a principis i mitjan segle XX no es basaven en l’ús de la LSC, sinó que utilitzaven l’anomenat mètode oral. Més endavant, a partir del 1994, la LSC va obtenir reconeixement oficial i es va començar a utilitzar el mètode bilingüe en diverses escoles per a persones sordes.

En termes lingüístics, la llengua de signes pot ser tan rica i complexa com qualsevol altra llengua oral, malgrat la generalitzada concepció equivocada que són «llengües artificials». En la lingüística, s’han estudiat diverses llengües de signes i s’ha trobat que tenen tots els components lingüístics necessaris per a classificar-les com una llengua natural. Les llengües de signes no són simple mímica, i no són tampoc una reproducció visual d’alguna versió simplificada de cap llengua oral. Hi tenen una rica i complexa gramàtica i, com qualsevol altra llengua, es poden fer servir per a discutir qualsevol tema, des del més senzill i concret fins allò abstracte i dens. Les llengües de signes, tal com les orals, s’organitzen per unitats elementals sense significat (fonemes en la llengua oral, i queremes en la llengua signada) dins d’una unitat semàntica amb significat.

Un altre concepte equivocat i generalitzat és que les llengües de signes tenen alguna mena de dependència de les llengües orals, per exemple, que hi utilitzen bàsicament un lletreig de les paraules d’una llengua oral mitjançant símbols gestuals, o que foren inventades per persones oients (a alguns professors oients d’escoles per a sords, com ara Pedro Ponce de León, o Thomas Hopkins Gallaudet, se’ls considera inventors de la llengua signada).

En les llengües de signes s’utilitza l’alfabet dactilològic, generalment per als noms propis, si bé només és una de les nombroses eines que hi tenen. Antigament, l’ús de la dactilologia en les llengües de signes era una pressuposada prova que només eren una versió pobra o simplificada de les llengües orals. Paral·lelament, açò equivaldria a dir que el català no és una llengua natural perquè conté paraules onomatopeiques. Això sí, alguns signes poden ser creats a partir de la dactilologia, els quals s’anomenen signes lexicalitzats.

En general, les llengües de signes són independents de les llengües orals i segueixen la seua pròpia línia de desenvolupament. Per exemple, el signat del País Valencià, Illes Balears i Catalunya són diferents, malgrat que els oients d’aquests països comparteixen una mateixa llengua oral. Finalment, una àrea que té més d’una llengua oral pot tenir una mateixa llengua de signes, malgrat que hi haja diferents llengües orals, com és el cas dels molts països que usen la llengua de signes americana que conviu amb diferents llengües orals.

Una prova més de la separació de les llengües orals de les llengües de signes és el fet que aquestes últimes exploten únicament els trets del mitjà visual. La llengua oral és auditiva i, conseqüentment, lineal. Només es pot emetre o rebre un so alhora, mentre que la llengua de signes és visual i, per tant, es pot referir a un espai sencer al mateix temps. En conseqüència, la informació pot fluir mitjançant diversos “canals” i expressar-se simultàniament. Per exemple, en català, es podria dir la frase, “Jo conduí per ací”. Per a afegir informació addicional sobre la conducció, però, s’hauria de fer una frase més llarga o afegir-hi una frase més. Tal com, “Jo conduí per ací i fou de molt goig”. O, alternativament, “Jo conduí per ací. Fou una bona conducció”.

No contrastant, en la llengua de signes valenciana, la informació sobre la bona sensació de conducció pot ser expressada simultàniament amb el verb (conduir), aprofitant els avantatges de les capacitats visuals en què es poden fer signes no manuals (fet amb la posició del cos i l’expressió facial) o manuals (un signe en cada mà), al mateix temps que s’està signant el verb conduir. Per tant, mentre que en català la frase “Jo conduí per ací i fou de molt goig” és més llarga que la frase “Jo conduí per ací”, en la llengua de signes valenciana ambdues frases poden ser expressades en el mateix interval de temps.

Una altra característica que diferencia la llengua de signes de l’oral és la capacitat de ser escrita. Normalment, les llengües de signes no s’escriuen, entre altres causes, perquè la majoria de les persones sordes signants llegeixen i escriuen en la llengua oral del seu país. Malgrat açò, hi ha hagut propostes de desenvolupar sistemes per a transcriure la llengua de signes, provinents sobretot del món acadèmic, però totes tenen deficiències en el moment de captar tots els trets físics que utilitzen les llengües de signes (especialment, els elements no manuals i posicionals). Com a conseqüència d’allò, el seu ús sempre ha estat limitat per a la recerca.

A la Biblioteca Virtual de Llengua de Signes de la Universitat d’Alacant, per exemple, hi ha una proposta recent d’un sistema d’escriptura utilitzant l’alfabet llatí com a símbols, per qüestions de polivalència tecnològica. Nogensmenys, la proposta de sistema d’escriptura de llengua de signes més difosa i prestigiosa a Europa és l’HamNoSys (sistema de notació d’Hamburg de la llengua de signes), desenvolupada des de fa més de 50 anys per la Universitat d’Hamburg, en què s’utilitzen símbols i icones específics.

Situació legal

A nivell estatal, la Confederació Estatal de Persones Sordes promou una estandardització i homogeneïtzació de totes les llengües de signes existents a l’estat espanyol amb el nom de llengua de signes espanyola (LSE), tot i que no té tampoc cap mena de reconeixement oficial per part de l’estat. No obstant això, rigorosament, a l’estat espanyol no existeix lingüísticament la LSE, la seua existència és més aviat per causes polítiques. De fet, a l’estat espanyol, hi ha més de 10 llengües de signes, i la LSE pren referència fonamentalment en una d’aquestes, la llengua signada a Madrid, Extremadura, i Castella-La Manxa. Aquesta situació legal a l’estat espanyol ha fet que comunitats autònomes com Andalusia i Catalunya hagen decidit d’avançar pel seu compte, i reconèixer l’oficialitat de les seues respectives llengües de signes en l’àmbit autonòmic.

Des de l’any 1994 té reconeixement oficial per part de la Generalitat de Catalunya, en haver-se aprovat una proposició no de llei per a promoure-la i difondre-la. La utilització de la LSC no es limita al pla de les comunicacions informals, ja que el seu ús ha anat introduint-se en àmbits on abans era ignorada o era absent, tals com l’educació, els mitjans de comunicació i les administracions públiques.

Catalunya va ser la primera Comunitat Autònoma en aprovar (el 1994) una proposició no de llei sobre la promoció i difusió del coneixement de la LSC. Altres llengües de signes dels Països Catalans, com la valenciana o la balear no gaudeixen d’aquest estatus.

La LSC és un patrimoni històric, social i lingüístic no només propi de la FESOCA sinó de tota la comunitat sorda i de tots els usuaris i usuàries de la LSC. Hi ha diversos grups de recerca de la LSC com ILLESCAT (Centre d’Estudis de la LSC), que estudia l’evolució de la LSC i en fa un estudi lingüístic d’aquesta llengua, creant també neologismes (signes nous).

Existeix, alhora, a Catalunya una entitat social que lluita pel reconeixement social i polític de la Llengua de Signes Catalana amb el seu prestigi i estatus com una llengua qualsevol, la Plataforma pels Drets Lingüístics i Culturals dels Usuaris de la Llengua de Signes Catalana; també coneguda com a plataforma amb l’eslògan LSC, Ara!, que té els següents objectius:

Avaluar l’evolució de l’ús de la LSC (Llengua de Signes Catalana) en tots els àmbits de la societat els últims 10 anys: d’ençà de l’aprovació pel Parlament d’una proposició no de llei sobre la promoció i difusió del coneixement de la llengua de signes el 30 de juny de 1994.

Legislativament, la Plataforma LSC, Ara! va realitzar un document-dossier per a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i pel Govern català demanant la inclusió de la LSC al nou Estatut català; fet que va tenir una positiva repercussió, car l’Estatut fou aprovat pel Parlament de Catalunya (BOPC a 3 d’octubre de 2005, nº224) amb l’article 50.6 en el qual es reflecteix el següent: Els poders públics han de garantir l’ús de la llengua de signes catalana i les condicions que permetin d’assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua, que ha d’ésser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.

El 26 de maig de 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de la llengua de signes catalana (LSC) fet que “situa la llengua de signes catalana al lloc que li pertoca, li atorga l’entitat merescuda d’una llengua amb un sistema lingüístic propi”, tal com va destacar el vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira.(publicada pel DOGC del dia 3 de juny)

Relacions amb altres llengües

Com succeeix amb la majoria de llengües signades la llengua de signes catalana no guarda cap relació de parentiu amb les llengües parlades en el seu mateix territori. Les llengües de signes poden ser agrupades per relacions de parentiu amb altres llengües signades. La llengua de signes catalana es classifica en la família de la llengua de signes francesa, però la transmissió a Catalunya hauria estat molt aviat i la relació actual no és gaire evident.

Al contrari de la situació de bilingüisme entre les llengües orals, català i castellà, la comunitat de signants de Catalunya només utilitza la llengua de signes catalana sense coexistència amb la llengua de signes espanyola. S’estima un 70% d’intel·ligibilitat només amb la llengua de signes espanyola i un percentatge similar amb la llengua de signes valenciana. (ca.wikipedia.org)

Glossari

Persones Sordes:
Són aquelles que pateixen una pèrdua auditiva, en major o menor grau, i que troben en la seva vida quotidiana barreres de comunicació.

El terme sordmut, és incorrecte. És un estigma amb el qual la societat ha definit tradicionalment al col·lectiu, respon a la idea d’una “aparent” incapacitat per a comunicar-se. La veritat és que les persones sordes poden accedir a la llengua oral i a la parla (cadascú en funció de les seves habilitats).

Llengua de Signes
És la llengua natural de les persones sordes. No és universal, cada país posseeix el seu propi idioma. A Espanya s’utilitza la Llengua de Signes Espanyola i, en l’àmbit de Catalunya, la Llengua de Signes Catalana.
Tal com demostren les recerques lingüístiques, les llengües de signes posseeixen totes les característiques pròpies de les llengües orals i la mateixa funcionalitat per a pensar, comunicar i manejar qualsevol concepte. L’expressió “llenguatge de signes” és incorrecta.

Comunitat Sorda
És el col·lectiu que participa d’uns valors culturals i lingüístics enduriments entorn de la llengua de signes i a una concepció del món eminentment visual. La comunitat sorda està integrada per persones sordes i oïdores que comparteixen el mateix llegat lingüístic i cultural.

Signar
És el verb que defineix la comunicació mitjançant la llengua de signes.

Intèrpret de Llengua de Signes
Són el pont de comunicació amb la societat oïdora. La figura de l’intèrpret professional de llengua de signes juga un paper fonamental per a la participació de les persones sordes.

Barreres de Comunicació
Són aquells obstacles que impedeixen a les persones sordes accedir a la informació. Des de la falta de subtítols, fins a l’absència d’intèrprets en les diferents esferes de la vida pública. Les barreres de comunicació són subtils, molt nombroses i aïllen a les persones sordes.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.